இ. பத்மநாப ஐயருக்கு இரா. சடாட்சராதேவி (குந்தவை) எழுதிய மடல் 1