குயீன்ஜெஸிலி கலாமணி அவர்களின் மணிவிழாவும் நூல் வெளியீடும்