முனியாண்டி கோவில் - பொகவந்தலாவை தோட்டம், பொகவந்தலாவை