குயினூரான் | கொமிநூரான் கோவில் (உட்புறம்) - கல்படை தோட்டம், பொகவந்தலாவை