குயினூரான் | கொமிநூரான் கோவில் மணிகள் - கல்படை தோட்டம், பொகவந்தலாவை