குயினூரான் | கொமிநூரான் கோவில் (முகப்பு) - கல்படை தோட்டம், பொகவந்தலாவை