தேயிலை நிறுக்கும் கொட்டில் - லூல்கந்துர தோட்டம், தெல்தோட்டை