தேயிலைத் தோட்டத்தொழிலாளி - லூல்கந்துர தோட்டம், தெல்தோட்டை