தேயிலை தோட்டத் தொழிலாளி - லூல்கந்துர தோட்டம், தெல்தோட்டை