தேயிலை கொழுந்து சேகரிக்கும் சாக்கு - லூல்கந்துர தோட்டம், தெல்தோட்டை