தேயிலைத் தொழிலாளர்கள் தங்கிச் செல்லும் கொட்டில் - லூல்கந்துர தோட்டம், தெல்தோட்டை