ஜேம்ஸ் டெயிலரின் வதிவிட இடிபாடுகள் - லூல்கந்துர தோட்டம், தெல்தோட்டை