ஜேம்ஸ் டெயிலரின் வதிவிட இடிபாடுகளுக்குச் செல்லும் பாதை - லூல்கந்துர தோட்டம், தெல்தோட்டை