குழந்தையர் காப்பகம் - லூல்கந்துர தோட்டம், தெல்தோட்டை