இலங்கையின் முதலாவது தேயிலை தொழிற்சாலை - லூல்கந்துர தோட்டம், தெல்தோட்டை