சின்னையா சுப்பிரமணியம் கல்லறை - அல்மா தோட்டம், ராகலை