தேயிலைத் தொழிற்சாலை - கோனப்பிட்டிய தோட்டம், கந்தபொலை