சந்திரசேகரப் பிள்ளையார் கோவிலின் சுவாமி காவும் வாகனம் 3