சந்திரசேகரப் பிள்ளையார் கோவிலில் உள்ள பித்தளை விளக்கு 3