சந்திரசேகரப் பிள்ளையார் கோவிலில் உள்ள உடைந்த சிற்பம்