உலகமயமாக்கலுக்கு உதவும் உதயனின் விளம்பரங்கள்

Choose the citation style.
உலகமயமாக்கலுக்கு உதவும் உதயனின் விளம்பரங்கள். (2011). உலகமயமாக்கலுக்கு உதவும் உதயனின் விளம்பரங்கள். உதயன் வெள்ளிவிழா மலர், 67-71.