நா.பொன்னையாவும் அவரது சமூகப் பணிகளும்

Choose the citation style.
நா.பொன்னையாவும் அவரது சமூகப் பணிகளும். (2011). நா.பொன்னையாவும் அவரது சமூகப் பணிகளும். வலி தெற்கு பிரதேச செயலக புதிய கட்டடத் திறப்புவிழா சிறப்பு மலர், 288-293.