சேர். பொன். இராமநாதன் வா. வ. சுருக்கம்

Choose the citation style.
சேர். பொன். இராமநாதன் வா. வ. சுருக்கம். (1976). சேர். பொன். இராமநாதன் வா. வ. சுருக்கம். பரமேஸ்வராக்கல்லூரி இயக்குனர் சபை வெளியீடு, iv.