வெகுஜனத் தொடர்பு சாதனங்கள் ஏற்படுத்தும் பண்பாட்டுத் தாக்கமும் விளைவுகளும்

Choose the citation style.
வெகுஜனத் தொடர்பு சாதனங்கள் ஏற்படுத்தும் பண்பாட்டுத் தாக்கமும் விளைவுகளும். (2011). வெகுஜனத் தொடர்பு சாதனங்கள் ஏற்படுத்தும் பண்பாட்டுத் தாக்கமும் விளைவுகளும். வலி தெற்கு பிரதேச செயலக புதிய கட்டடத் திறப்புவிழா சிறப்பு மலர்.