விவசாய அபிவிருத்தி நடவடிக்கையில் உடுவிற்பிரிவு

Choose the citation style.
விவசாய அபிவிருத்தி நடவடிக்கையில் உடுவிற்பிரிவு. (2011). விவசாய அபிவிருத்தி நடவடிக்கையில் உடுவிற்பிரிவு. வலி தெற்கு பிரதேச செயலக புதிய கட்டடத் திறப்புவிழா சிறப்பு மலர், 192-195.