வலிதெற்கு பிரதேசத்தின் பொருளாதார அபிவிருத்தியில் சமூகமட்ட அமைப்பான கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்களின் வகிபாகம்

Choose the citation style.
வலிதெற்கு பிரதேசத்தின் பொருளாதார அபிவிருத்தியில் சமூகமட்ட அமைப்பான கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்களின் வகிபாகம். (2011). வலிதெற்கு பிரதேசத்தின் பொருளாதார அபிவிருத்தியில் சமூகமட்ட அமைப்பான கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்களின் வகிபாகம். வலி தெற்கு பிரதேச செயலக புதிய கட்டடத் திறப்புவிழா சிறப்பு மலர், 169-172.