வீடமைப்பும் தீட்டும் துடக்குத் தொடர்பான பயில்வு மாற்றங்களும்

Choose the citation style.
வீடமைப்பும் தீட்டும் துடக்குத் தொடர்பான பயில்வு மாற்றங்களும். (2011). வீடமைப்பும் தீட்டும் துடக்குத் தொடர்பான பயில்வு மாற்றங்களும். வலி தெற்கு பிரதேச செயலக புதிய கட்டடத் திறப்புவிழா சிறப்பு மலர், 143-149.