கலைச் செல்விக்காலம் இரண்டாம் ஆண்டு மலர்

Choose the citation style.
கலைச் செல்விக்காலம் இரண்டாம் ஆண்டு மலர். (2009). கலைச் செல்விக்காலம் இரண்டாம் ஆண்டு மலர். ஞானம்.10(2), 9-10.