தகவலும் அறிவும்

Choose the citation style.
தகவலும் அறிவும். (2010). தகவலும் அறிவும். அகவிழி 6(67), 3-5.