வாசிப்பும் இரட்டை நிலை அசைவியமும்

Choose the citation style.
வாசிப்பும் இரட்டை நிலை அசைவியமும். (2011). வாசிப்பும் இரட்டை நிலை அசைவியமும். உதயன் வெள்ளிவிழா மலர், 133-134.