வளமான வாசிப்பு மானுடத்தின் மேம்பாடு

Choose the citation style.
வளமான வாசிப்பு மானுடத்தின் மேம்பாடு. (2010). வளமான வாசிப்பு மானுடத்தின் மேம்பாடு. அகவிழி 7(74), 14-21.