இன்றைய கல்வி நிலையும் பாடசாலை நூலகங்களின் வகிபாகமும்

Choose the citation style.
இன்றைய கல்வி நிலையும் பாடசாலை நூலகங்களின் வகிபாகமும். (2010). இன்றைய கல்வி நிலையும் பாடசாலை நூலகங்களின் வகிபாகமும். அகவிழி 6(65), 32-38.