வாசிப்பும் சமூக மேம்பாடும்

Choose the citation style.
வாசிப்பும் சமூக மேம்பாடும். (2006). வாசிப்பும் சமூக மேம்பாடும். அகவிழி 3(26), 2-7.