தகவல் தொழினுட்ப யுகமொன்றில் பாடசாலை நூலகங்களும் தகவல் அறிதிறனும்

Choose the citation style.
தகவல் தொழினுட்ப யுகமொன்றில் பாடசாலை நூலகங்களும் தகவல் அறிதிறனும். (2011). தகவல் தொழினுட்ப யுகமொன்றில் பாடசாலை நூலகங்களும் தகவல் அறிதிறனும். ஆசிரியம் 005, 28-33.