இணையமும் பயன்பாடும் - ஓர் அறிமுகக் குறிப்பு

Choose the citation style.
இணையமும் பயன்பாடும் - ஓர் அறிமுகக் குறிப்பு. (2011). இணையமும் பயன்பாடும் - ஓர் அறிமுகக் குறிப்பு. வலி தெற்கு பிரதேச செயலக புதிய கட்டடத் திறப்புவிழா சிறப்பு மலர், 9-18.