அதிசயம் அறிவுக்களஞ்சியம்

Choose the citation style.
அதிசயம் அறிவுக்களஞ்சியம். (1995). அதிசயம் அறிவுக்களஞ்சியம். அறிவுக்களஞ்சியம் 36, 33.