வல்லைவாளி ஶ்ரீ சித்தி விநாயகர் கோவில் சுவாமி காவும் வாகனம்