மலேசிய தமிழ்க் கலைஞர்களும் சிட்னி தமிழ்க் கலைஞர்களும் இணைந்து பெருமையுடன் வழங்கும் பல்கலை மாலை