வலிகாமம் கிழக்கு பண்பாட்டுப் பேரவையினால் நடாத்தப்படும் சிறுகதை பயிலரங்கு