இ. இராஜேஸ்கண்ணனின் இலக்கியத்தில் சமூகம் நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு