தரம் - 05 முன்னோடி புலமைப் பரிசில் பரீட்சை, சித்திரப் போட்டிக்கான பரிசளிப்பு விழா