கவிமணி க. த. ஞானப்பிரகாசம் அவர்களது நூற்றாண்டு விழாவும் ஞானக்களஞ்சியம் மலர் வெளியீடும்