சாகித்திய இரத்தினம் பேராசிரியர் சபா. ஜெயராசா அவர்களுக்கு வன்னி மண்ணில் மதிப்பளிப்பு விழா