க. குணராசா அவர்களுக்கு கலாபூஷணம் விருது வழங்கும் போது