க. குணராசா அவர்களுக்கு அண்மைய நாவல்கள் ஓர் ஒப்பீடு என்னும் தலைப்பில் ஆய்வுக்கட்டுரைக்கான சான்றிதழ்