அவுஸ்திரேலியா தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம் நடத்திய சர்வதேச சிறுகதை போட்டியில் பேர்த்திகள் இருவர் என்ற சிறுகதைக்கான சான்றிதழ்