கலாநிதி க. குணராசா அவர்களுக்கு வானும் கனல் சொரியும் என்ற நூலுக்கு இலக்கிய சான்றிதழ்