க. குணராசா ஶ்ரீமாவோ பண்டார நாயக்காவிடம் விருது பெறும் போது