க. குணராசா சந்திரிக்கா பண்டார நாயக்காவிடம் விருது பெறும் போது