தெணியானின் குடிமைகள் நாவல் நூல் வெளியீட்டு விழாவின் போது