சித்திரா சின்னராஜனின் வல்லைவெளி கவிதைத் தொகுப்பு நூல் வெளியீட்டு விழாவில் தெணியான்